ΠΛΑΤΩΝ

(…συνέχεια)

 

1. «Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος».

Αν κοιμάται (διαρκώς) κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι ζωντανός.

 

2. «Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν».

Το καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;

 

3. «Πόρρω ηδονής και λύπης ίδρυται το θείον».

Η θρησκεία κρατάει αποστάσεις από ηδονή και λύπη.

 

4. «Του λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο ακούων».

Το μέτρο του Λόγου δεν είναι η ικανότητα να μιλάς αλλά να ακούς.

 

5. «Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς».

Δεν πρέπει να πίνεις μέχρι να μεθύσεις ποτέ εκτός από τις γιορτές.

 

6. «Της τελείας αρετής είδη τέτταρα: έν μεν φρόνησις, έν δε δικαιοσύνη, άλλο δ’ ανδρεία, ταέταρτον  σωφροσύνη».

Τα είδη που αποτελούν την  τέλεια  Αρετή αρετή είναι η (δυνατότητα για) Σκέψη, η Δικαιοσύνη, η Ανδρεία και η Σύνεση.

 

7. «Αδικία έξις υπεροπτική νόμων».

Είναι έλλειψη δικαιοσύνης η συνήθεια να περιφρονούνται οι νόμοι.

 

8. «Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος».

Στον καλό άνθρωπο για κανένα λόγο δεν δημιουργείται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος.

 

Μ. Χ. Αναγνωστοπούλου