#  Η πρόκληση «Μολών λαβέ» (Ελα να τα πάρεις) απευθύνεται σε άνδρα. Η έκφραση για γυναίκα θα ήταν : «Μολούσα λαβέ».

# «Υπέρ του δέοντος» είναι λάθος. Το «υπέρ» όταν συντάσσεται με γενική –όπως εδώ-  σημαίνει υπεράσπιση (π. χ. Υπέρ πίστεως και πατρίδος)

Η σωστή έκφραση είναι : «Υπέρ το δέον», με αιτιατική για να δείξει υπέρβαση (πάνω από το δέον).

#  «Θα βρεθούμε στις μία» είναι λάθος, γιατί το «στις» σημαίνει πληθυντικό (στις μεγαλουπόλεις, στις πλατείες ) ενώ εδώ είναι ενικός γιατί είναι μία.

#  Οι λέξεις «πού» και «πώς» τονίζονται μόνο όταν είναι ερωτηματικές: «Πώς είσαι;» «Πού πας;»

#  Οι λέξεις «ποιος» και «ποια» δεν τονίζονται γιατί είναι πάντοτε ερωτηματικές.

#  Η έκφραση «υπό του μηδενός» είναι λανθασμένη. Δεν χρησιμοποιούμε τη γενική, αλλά την αιτιατική, δηλαδή “υπό το μηδέν”, που δείχνει υποτέλεια (όπως: «υπό την κυριαρχία…»).

#  Προσπαθώντας να εκφραστούν στην καθαρεύουσα, γράφουν : «αι γυναίκαι έλαβον…».  Αλλά στην καθαρεύουσα «η γυνή» κλίνεται ανωμάλως: Η γυνή, της γυναικός… και ο πληθυντικός: αι γυναίκες, των γυναικών … Αρα, το σωστό είναι : «Αι γυναίκες έλαβον…».

#  Ολα τα κεφαλαία φωνήεντα (Ο, Η, Ε, …) δεν τονίζονται: «Ολα τα σχολεία…»   «Ηταν άνοιξη…» «Ελαβε το γράμμα…». Τονίζεται μόνο το διαζευκτική «Η».

( Ή αυτοί θα έλθουν ή εμείς…).

#  Στο αρνητικό «δεν» διατηρείται πάντοτε το «ν», ακόμη και αν η επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο: «Δεν θα ξανάρθουν…», «Δεν πήγε σχολείο…».

#  Στα αρσενικά διατηρείται το “ν” στο τέλος του άρθρου, για να ξεχωρίζουν από τα ουδέτερα : «Στον Νίκο…». «Στον μάγο…».