ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 800€ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΜΕ 20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία στο Σ/Ν με θέμα “Κύρωση της από 30.3.2020 (5) Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) με την οποία προβλεπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,

1.   Προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης της μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020 και στις
περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών . αναγκών τέκνου
– εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (τελεί υπό καθεστώς , προσωρινής αναστολής της εργασιακής του σύμβασης)
2.  Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου όγδοου της απο 20.3.2020 ΠΝΠ σχετικά με λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας εφεξής ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), οι οποίοι/ες απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους. {Σήμερα το εν λόγω μέτρο περιορίζεται σε επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε.,κ.λπ.) οι οποίες απασχολούν μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους}.
3.     Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται η δυνατότητα μετατάξης σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον για τη προκηρυσσόμενη θέση δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
4.  Παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου 2020 και έως και 25 Ιουλίου 2020 αντίστοιχα, η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που εξήλθα από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020 και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις.

 

Αθανάσιος Βουθούνης