1.Με την Α. 1273/15.12.2020 του   Υφυπουργού  Οικονομικών  και του Διοικητή της ΑΑΔΕ   ορίζεται ότι.

«1. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς  προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες.

Ειδικά η προθεσμία του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ. 5  του  άρθρου  63  του  ν. 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16 Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, εφόσον έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της  ενδικοφανούς  προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 31.03.2021.»

2. Με την  Ε.  2021/27.1.2021  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων  τα ακόλουθα.

«ότι οι προθεσμίες άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής και αιτήματος αναστολής που  λήγουν την 30η ή την 31η Ιανουαρίου 2021, οι οποίες είναι μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του α’ εδαφίου της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/14.12.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ομοίως παρατείνονται για εξήντα (60) ημέρες.»

3. Με  την  Α. 1049/5.3.2021 του Υφυπουργού  Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι.

«1. Οι προθεσμίες  για την άσκηση  ενδικοφανούς  προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 01.02.2021 έως και τις 28.04.2021 παρατείνονται έως και τις 29.04.2021.

Ειδικά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από την 01.03.2021 έως και τις 27.10.2021, εφόσον έως την 01.03.2021 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί  της ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 29.10.2021.»

4. Τα ερωτήματα  που  ανακύπτουν  από διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις είναι  εάν η  Α. 1049/2021 καταλαμβάνει  και παρατείνει τις προθεσμίες για τις περιπτώσεις που με την Α. 1273/15.12.2020 είχαν ανασταλεί η παραταθεί αντίστοιχα

 ειδικότερα αν καταλαμβάνει

τις  προθεσμίες για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής  κατ άρθρο 63 Ν. 4174/2013 οι οποίες μετά από την αναστολή έχουν λήξει ή λήγουν στο διάστημα  από την 01.02.2021 έως και τις 28.04.2021 (αφού αναστολή σημαίνει μετάθεση της  αρχικής προθεσμίας και όχι παράταση ) και συνεπακόλουθα παρατείνονται  και αυτές έως και την  29.04.2021.

-την  προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (συμπλήρωση των 120 ημερών) η οποία έχει  παραταθεί έως και τις 31/3/2021, αφού οι προθεσμία  της λήξης της παράτασης  εμπίπτει στα χρονικά διαστήματα που ορίζει η Α.1049/2021 και  εάν παρατείνεται και αυτή μέχρι την  29.10.2021 , εφόσον βέβαια  έως την 01.03.2021 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί  της ενδικοφανούς προσφυγή.

Επειδή όπως μας πληροφορούν έχει δημιουργηθεί σύγχυση στις επιχειρήσεις και σε παράγοντες της αγοράς καθώς  υπάρχουν αντιφατικές  ερμηνείες τόσο από το Υπουργείο όσο και από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΕΔ) θα πρέπει  το ΥΠΟΙΚ  ή η  ΑΑΔΕ να διευκρινίσουν γραπτώς άμεσα   ( έστω με Δελτίο τύπου καθώς οι προθεσμίες τρέχουν ) τι πραγματικά  ισχύει τόσο σε ότι αφορά στην προθεσμία άσκησης των ενδικοφανών προσφυγών , όσο και στην προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενδικοφανών  προσφυγών ,  από την οποία σημειωτέον  εφόσον θεωρηθεί ότι υπάρχει σιωπηρή απόρριψη εκκινεί η προθεσμία άσκησης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Είναι αντιληπτό ότι από την τήρηση των προθεσμιών που συνδέονται με την ειδική διοικητική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής ,  διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ ,σε μια εποχή που η πανδημία  μαστίζει  την Ελληνική οικονομία  και τις Επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις αγοράς και σε  καθεστώς lockdown ενώ μεταξύ  άλλων   υποχρεούνται να εφαρμόζουν το μέτρο  της εξ  αποστάσεως εργασίας για  τουλάχιστον  το 50% των υπαλλήλων τους  .

ΑΘΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ