Με τροπολογία(871 ειδ. 199/11.5.2021) που κατατέθηκε στη Βουλή από το ΥΠΟΙΚ με θέμα ” Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, κ.λπ. με την οποία επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.  Απαλλάσσεται και για τον μήνα Μάιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό  COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ), τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα

α. Επικαιροποιείται η περίπτωση χρηματιστηριακών συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός Κ.Α.Τ.

β. Προσδιορίζονται εκ νέου τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που φέρουν την υποχρέωση καταβολής και απόδοσης του φόρου επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών.

γ. Ορίζονται οι κυρώσεις (πρόστιμα, τόκοι, βεβαιώσεις του οφειλόμενου Φόρου Πώλησης κ.λπ.) στα ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή στο Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση, για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη ή την ανακριβή υποβολή των δηλώσεων καταβολής και απόδοσης του εν λόγω φόρου.

Στίς περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου πώλησης ή στις περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου πώλησης, προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων:

του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής), των άρθρων 54 και 58 του ν.4174/2013 (διάφορα πρόστιμα).

3. α .Προβλέπεται ότι για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των  σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένου κτηματολογικοί γραφείων, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ), χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταχώριση εμπραγμάτου δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα:

Δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση των κειμένου διατάξεων, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ και β’ βαθμού (μεταξύ άλλων, διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικών γραφείο)ν, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτωνν και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ.).

Εξαιρείται το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην οικεία σύμβαση ή στην πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. Παρατείνεται έως και την 31η Μαίου 2021 (από 9 Μαΐου 2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υποβολής αιτήσεως φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή το)ν δανειακών του υποχρεώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέφυρα II».

5.Εξαιρούνται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) τα προμηθευόμενα ασθενοφόρα που αγοράσθηκαν κατά τη διαδικασία του δωδέκατου άρθρου του ν.4787/2021.

6.Προβλέπεται ότι από τη – χωρίς αντάλλαγμα – μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα από δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρούν

7. Καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενες διατάξεις σχετικά με τη μη επιβολή φόρου σε κέρδη από πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή άλλους διεθνούς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.