Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για τα προσωπικά μας δεδομένα και για τον περίφημο αυτό νόμο περί GDPR. Τι ξέρουμε όμως για το θέμα αυτό και κυρίως πως μπορούμε να προστατευτούμε και να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.

Ο Νόμος 4624/2019 ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νέος Κανονισμός ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών τα οποία ορίζει ως υποκείμενα δεδομένων, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα. Τα δικαιώματά μας είναι σε γενικές γραμμές τα παρακάτω :

Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας: έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος έχει συλλέξει και ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα, ποιος τα επεξεργάζεται και για ποιόν λόγο.

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να  ζητήσετε δωρεάν να έχετε πρόσβαση τα δεδομένα σας που τηρεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα  να ζητήσετε να διορθωθούν ανακρίβειες, να συμπληρωθούν στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής ή αλλιώς δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις ( λ.χ. αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία κ.α.).

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Τέλος, έχετε δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εφόσον πρώτα απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν μετά από σχετική αίτησή σας προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, το θέμα σας δεν επιλυθεί, τότε δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.

Τα προσωπικά μας δεδομένα είναι σημαντικά, μοναδικά και πολύτιμα τόσο για εμάς αλλά και για όσους τα συλλέγουν, τα τηρούν, τα επεξεργάζονται, τα διαβιβάζουν. Στην σημερινή εποχή, η συλλογή προσωπικών  δεδομένων δημιουργεί ένα τεράστιο πλούτο πληροφοριών. Και οι πληροφορίες πλέον σήμερα, αποτελούν τον μαύρο χρυσό του μέλλοντος.

 

Πέννυ Μολφέτα

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια